از اسمان نمیاید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است – به قول ظریفی  برچسب زدن امروزه-   چسباندن تمبر برپاکت است- شناخت انسان تنها براساس عقل سلیم قابل قبول است- تمم بدبختی انسان از همین جا است یکجا عقل خودر کنار میگذارد ویابقول ظریفی گم میکند- من توی حیاط دانشگاه لندن با بچه ایرانی صحبت میکردیم- یک از انهافرمود که شمادردر لندن سریک شعل برو تا انگلستان رادرک کنید- من گفتم سفارت انگلیس درپاسپورت من زده است- که شماحق کار کردن ندارید ایشان ف6رمودند بعضی کاره است که انگلستانیاز دارد انها استثنا هستندوشماموقتی برو- من دریک شرکت وکلات معظم چندساعتی بودم به رای ایشان رسیدم- ولی بسیری درجائی حق دارندوبسیارجاها ناحق میگویند شعاری است وگاهی میفهمند- حال به علتی نمیپذیرنند؟؟ درمسئله جنگ قران میفرماید- مامیتوانیم حساب ظالمین را برسیم ولی میخواهیم بدست شما ذلیل شوند- اولا تشخیص ظالمین باامریکا ودارو دسته ایشان نیست نه تایئد وحی دارند-نه تائید عقلی تائید شعاری دارند- درغرب میفرمایند که ما که سکولار شدیم- بدنبال اسمان نبودیم کهاز اسلام برای ما پول بیایدرجر کشیدیم وزحمت  هابسیارداشتیم وقدراش راهم میدانیم- شمابرویداز اسمان بگیرید- معلوم است چقدر گرفتید؟؟ برای انکه قدر نعمتهای الهی رافهمید اندکی هم باید زجر کشید –تاقدر بداند- ازقدیم گفتند باداورده- بادبرد—دو درهم کسی غصب کند ودر دنیا توبه نکندوتدارک نکند ودر قیامت ان فرد نگذشت نکند  پنجاه هزار سال درچهنم خواهدبود تا ارزش پول مردم رادرک کند کارشناسان پهباد دنیا میگویند دستگاه های کنترول پهباد وتشخیص اش بسیاردقیق است بسیار جاها امریکا بیشاز نیروی های شورشی از افراد گشته است که عمدی بوده است مثلا ایجا رعب کند ویا شورش ایجادکند  درحالیکه اینکارغلط است ودر اسلام به ظاهر مومنی به سگ اب نداد وسگ مرد وایشان جهنمی شدند- یکی از کارشناسانمهم امریکائی درجنگ ویتنام-مینویسد- من باهواپیما وارد سایگون شدم بلافاصله باهلی کوپتر رفتم واحد یک لشگری چند لشگر هدایت میکرد- بعداز مدتی سه ماه روحیه سخت عصبی پیدا کردم- ده روز به من مرخصی دادند که به سایگون بروم- بعداط هر سیدم خوابیدم برا ی نزدیک اخر شب بیرون امدم- رفتم به یک بار مشروب شب سایگون از روز روشن تر بود زیادکسینبود پشت یک میز نشستم- رقاصه بلافاصله شروع به رقص کرد دوازده دختر زیبا روی کنارمن امدند نشستند- من گفتم دلیل اینکه شماامدیدکنار من بنشید چی است گفتند باشما صحبت کنیم که ناراحتی شما کم شود- من گفتم یکنفر کافی است- گفتند نمیشود زیاربعدا ماراکتک میزنند-پول به مانمیدهند وکاری دیگر به مانخواهند داد- امریکاعلام کرده هرزنی برای رقاصی فحشا واردسایگون شودسه ماه کارت سبز  میگیرد وبعدانرا ششماه کرد از سراسر دنیا نیرواورد کم بود به ز ور دختران وزنان با کتک وارد این کار کردند تمام زنان  سربازان وافسران کشته شده مجبوربودند واردفحشا شوند ئدرشرق اخلاق به اوج رسیده است – فحشا رابد میدانند فحشا در شرق برای محل عبادی بعنوان دختران اسمانی مجانی از زائرین پذیرائی میکردند ایشان میگوید مواد مخدردارید؟ همه گفتندجیره ماتمامشد ولی شما بیرونبروید به نفرچهارم رسید دارد وهمین طوربودمابقی بهماند سه روز بیشتر نماندوبه جبهه باز گشت- از اسمان نمی اید؟؟  لذا مومنین وظیفه دارند به عقل خودعمل کنند وسرانجام پیروز ی باانها است وباعث خواهد شد که بشریت به ایمام معتقد شود وبفهمد که بهترین روش مال ایمان است وقدربداند


منبع این نوشته : منبع
ایشان ,اسمان ,فحشا ,سایگون ,گفتند ,گفتم